Algemene voorwaarden

 1. BV BW TRAILERS is een producent van onder andere aanhangwagens, trailers, montagewerk, opbouw hiervan en allerhande toebehoren. Hierna wordt gesproken van voertuigen om alle producten van BV BW TRAILERS te omschrijven. Alle door BV BW TRAILERS geleverde goederen en diensten vallen onder toepassing van deze algemene voorwaarden.  
 2. Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door BV BW TRAILERS te worden aanvaard. Zo zijn ondermeer andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van BV BW TRAILERS niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door BV BW TRAILERS.
 3. Elke factuur van BV BW TRAILERS dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur contant op de factuurdatum te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen. 
 4. Onbetaalde factuurbedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan de intrestvoet conform de Wet van 02/08/2002, met een minimum van 75,00€. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan 10%, met een minimum van 75,00€, onverminderd het recht van BV BW TRAILERS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. 
 5. Indien facturen van BV BW TRAILERS onbetaald blijven op hun vervaldag, is BV BW TRAILERS gerechtigd, op voorwaarde dat zij dit schriftelijk (per gewone brief of per e-mail) meldt, alle verdere leveringen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde saldo; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.
 6. Klachten/opmerkingen omtrent facturen van BV BW TRAILERS dienen aangetekend aan BV BW TRAILERS te worden toegezonden binnen de 7 dagen na de factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist. 
 7. BV BW TRAILERS heeft een retentierecht in geval van niet-betaling van de facturen. Nieuw geproduceerde goederen blijven het uitsluitende eigendom van BV BW TRAILERS tot aan de volledige betaling van de corresponderende facturen.
 8. BV BW TRAILERS zal stallingskosten/garagekosten aanrekenen indien de klant na daartoe te zijn aangemaand per post of e-mail, zijn voertuig/bestelling niet ophaalt binnen de 7dagen na die aanmaning. BV BW TRAILERS zal de niet-afgehaalde goederen slechts gedurende 1 maand – behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst – stockeren. Nadien heeft BV BW TRAILERS het recht deze goederen aan een derde te verkopen, dan wel te vernietigen/verwijderen op kosten en risico van de klant. Alleszins blijven alle kosten van productie, stalling/garage, verzekering, winstderving, enz. verschuldigd door de klant.
 9. Eventuele transportkosten zijn niet begrepen in de prijzen die door BV BW TRAILERS worden gehanteerd. Alle transport- en stockagekosten maken het voorwerp uit van een aparte offerte en/of overeenkomst, tenzij anders bepaald.
 10. Klachten omtrent de geleverde goederen of uitgevoerde diensten/werken dienen aangetekend of per e-mail aan BV BW TRAILERS te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de 3 dagen na de vaststelling ervan. Bij gebreke aan tijdige kennisgeving aan BV BW TRAILERS, behoudt zij zich het recht voor om elke aansprakelijkheid af te wijzen. Alleszins houdt de afhaling van de goederen in de lokalen van BV BW TRAILERS aanvaarding van de conformiteit in.
 11. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de opgegeven maten, kleuren, materialen en hoeveelheden op het bestelformulier na te kijken op hun juistheid. Aanvaarding van de bestelling houdt een aanvaarding in van alle vermelde prijzen (inclusief eventuele eenheidsprijzen), opdrachten, hoeveelheden, materialen, kleuren, kwalitatieve en technische eigenschappen van de werken en goederen.
 12. Alle bestekken/offertes/tekeningen/plannen/schetsen/berekeningen/… die aan de prijsaanbieding zijn toegevoegd blijven eigendom van BV BW TRAILERS, en kunnen nooit aan derden worden overgedragen.
 13. De klant zal bij afhaling zijn voertuig/bestelling inspecteren en eventuele zichtbare gebreken melden voor effectief verlaten van de bedrijfssite bij gebreke waaraan zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard. De ingebruikname van het voertuig geldt als aanvaarding van de uitgevoerde werken/herstellingen /aanpassingen.
 14. De voertuigen en onderdelen van de klanten, die op de bedrijfssite onze garage, werkplaats of buiten op de openbare weg staan, staan er onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van deze klanten. De klant zal BV BW TRAILERS niet kunnen aanspreken in schadevergoeding. 
 15. De bij BV BW TRAILERS aangekochte aanhangwagens worden geleverd conform de overeengekomen voorwaarden, de klanten zijn zelf gehouden om na te gaan of deze aangekochte aanhangwagens geschikt zijn voor het beoogde doel/gebruik.
 16. Het rijden en transporteren met de voertuigen van de klant door personeel/aan-gestelde van BV BW TRAILERS gebeurt op last en risico van de klant.
 17. Wanneer vaststaat dat er al dan niet verborgen gebreken zijn in een levering, beperkt onze aansprakelijkheid zich enkel en alleen tot het herstel van dit onderdeel. 
 18. De aansprakelijkheid van BV BW TRAILERS voor eventuele gebreken houdt in alle volledig gevallen op van zodra een derde manipulaties/werken/wijzigingen/ herstellingen heeft uitgevoerd aan het betrokken voertuig. De verstrekte garanties zijn beperkt tot de wettelijke minimumgaranties, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke uitbreiding hiervan door BV BW TRAILERS.
 19. BV BW TRAILERS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid (voor schade) die het gevolg zou zijn van constructiefouten of verborgen gebreken.
 20. BV BW TRAILERS kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade en/of schade aan derden.
 21. Alle offertes en prijsopgaven zijn zonder verbintenis van BV BW TRAILERS. De termijnen worden slechts bij benadering en ten titel van inlichtingen gegeven. Het niet respecteren van opgegeven termijnen van levering en dergelijke, kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van BV BW TRAILERS.
 22. Het ondertekenen door de klant van een bestelbon houdt de bestelling van de daarin vermelde goederen en werken in, én de aanvaarding van deze factuurvoorwaarden. De bestelling verplicht de klant tot afname. Bij annulatie van de bestelling door de klant, zal BV BW TRAILERS hetzij recht hebben op de betaling van alle reeds gemaakte kosten – zoals niet-limitatief opgesomd, de reeds bestelde onderdelen, arbeidsuren, aanmaak dossier … – en alle andere bewezen schade, hetzij een forfaitair bedrag van 25% van de totale offerteprijs inclusief BTW.
 23. De dealers/agenten/vertegenwoordigers van BV BW TRAILERS kunnen onder geen enkel beding BV BW TRAILERS geldig verbinden.
 24. De nietigheid van een van de bovenstaande clausules brengt de geldigheid van de andere clausules geenszins in het gedrang.
 25. De aansprakelijkheid van BV BW TRAILERS, is in alle gevallen beperkt tot de bedragen die worden gedekt door de onderschreven verzekeringspolis. Indien de klant onvolledige of onjuiste gegevens bezorgt, dan kan dit in geen enkel geval leiden tot enige aansprakelijkheid van BV BW TRAILERS.
 26. BV BW TRAILERS zal alle haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens enkel gebruiken voor intern gebruik en alle nuttige maatregelen treffen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de klanten.
 27. Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, district Mechelen. Deze forumkeuze clausule heeft voorrang op deze van derden.